ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ യോർക്ക് (ഐനാനി) നഴ്‌സ്‌മാർക്ക് സൗജന്യ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുക്കുന്നു – പോൾ ഡി പനയ്ക്കൽ

ന്യൂ യോർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശ നഴ്സുമാരുടെ സ്വരമായ ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ യോർക്ക് (ഐനാനി) അതിന്റെ പുതിയ…