കാഴ്ചപരിമിതര്‍ക്കായി ടാക്റ്റൈല്‍ സയന്‍സ് പ്രൈമര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആംവേ ഇന്ത്യയും എന്‍ജിഒ പങ്കാളിയായ സാക്ഷവും ചേര്‍ന്ന് കാഴ്ചപരിമിതര്‍ക്കായി ടാക്റ്റൈല്‍ സയന്‍സ് പ്രൈമര്‍…