ഇസാഫ് ബാങ്ക് കർഷകരെ ആദരിച്ചു

കര്‍ഷകദിനത്തിൽ ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ കർഷകരെ ആദരിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ: കര്‍ഷക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇസാഫ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്…