ഡാളസ് കൗണ്ടിയിലെ എല്ലാ പബ്ലിക്ക് സ്‌ക്കൂളുകളിലും മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കി ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവ്:

ഡാളസ് : ഡാളസ്സില്‍ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുകയും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡാളസ് കൗണ്ടിയിലെ എല്ലാ പബ്ലിക്ക് സ്‌ക്കൂളുകളിലും,…