കൈരളിടിവി യൂ എസ് എ മൂന്നാമത് കവിത പുരസ്കാര ചടങ്ങ് 14 ന് ശനിയാഴ്ച

ന്യൂയോർക് :പ്രവാസികളുടെ സാഹിത്യഭിരുചിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൈരളി അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരുടെ മികച്ച രചനികളിൽ നിന്നാണ് സമ്മാനർഹയെ തെരെഞ്ഞെടുത്തത് .…