കിക്മ ഇനി ആർ പി മെമ്മോറിയിൽ കോളേജ്

പുനർനാമകരണം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും നെയ്യാർഡാമിൽ കിക്മ ക്യാംപസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിക്മ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ പേര് ആർ പരമേശ്വരപിള്ള മെമ്മോറിയൽ…