കൊപ്പേൽ സെന്റ് അൽഫോൻസാ ഗാർഡൻസ് സെമിത്തേരി ചാപ്പൽ ആശീർവദിച്ചു.

ഡാളസ് : കൊപ്പേല്‍ സിറ്റിയിലുള്ള റോളിംഗ് ഓക്സ് മെമ്മോറിയിൽ സെമിത്തേരിയിൽ സെന്റ് അൽഫോൻസാ ഇടവകക്കും, ക്രൈസ്റ്റ് ദി കിംഗ് ക്നാനായ ചർച്ചിനും…