കോവിഡ് പ്രതിരോധം; താലൂക്ക് തലത്തില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചു

  കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാപ്പിഡ് റസ്പ്പോണ്‍സ് ടീമിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജില്ലയില്‍…