ബേക്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിന്റെ മുഖശ്രീയായി ‘കുടുംബശ്രീ’

ബേക്കൽ : കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കുടുംബശ്രീ ബേക്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവെലിന്റെ മുഖമുദ്രയാകുന്നു. മികച്ച സംഘാടനംകൊണ്ട് മേളകൾ വിജയിപ്പിച്ചു പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ സ്ത്രീകുട്ടായ്മ…