ചാലക്കുടിയിൽ മൊബൈൽ മാവേലിസ്റ്റോറിന് തുടക്കം

സപ്ലൈകോയുടെ മൊബൈൽ മാവേലി സ്റ്റോറിന് ചാലക്കുടിയിൽ തുടക്കം. നഗരസഭ ചെയർമാൻ വി ഒ പൈലപ്പൻ മൊബൈൽ മാവേലി സ്റ്റോർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌…