ചിറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് വക ഫോട്ടോസ്റ്റാറ് മെഷീൻ

ചിറ്റൂർ: ചിറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം വിലവരുന്ന ഫോട്ടോസ്റ്റാറ് മെഷീൻ നൽകി. മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് പ്രൊമോട്ടർ…