മാറ്റര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോര്‍ബൈക്ക് ഉടന്‍ വിപണിയില്‍

ഓട്ടോ എക്സ്പോ 2023-ല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. കൊച്ചി: ടെക് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പായ മാറ്റര്‍, ഓട്ടോ എക്സ്പോ 2023-ല്‍ പുതു തലമുറ ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങളും ആശയങ്ങളും…