സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സാ സൗകര്യം ഇടുക്കിയില്‍ ലഭ്യമാക്കും മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്

ഇടുക്കി : സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സാ സൗകര്യം ജില്ലയില്‍ ഇടുക്കി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്…