ബേക്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിൽ മാതൃക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഉദുമ: ബേക്കൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി മാതൃക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഉദുമ എം.എൽ.എ. സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ…