മധുര തുളസി കൃഷി ചെയ്ത് മുളിയാര്‍ കുടുബശ്രീ സി ഡി എസ്

കാസര്‍ഗോഡ് : ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മധുര തുളസി കൃഷി. മുളിയാര്‍ കുടുബശ്രീ സി ഡി എസ് നേതൃത്വത്തിലാണ് മധുര…