ഒഐസിസി യൂഎസ്എ ഫ്ലോറിഡ ചാപ്റ്ററും ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനും പ്രഖ്യാപിച്ചു

ജോർജ്ജി വർഗീസ് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡണ്ട്; സാജൻ കുര്യൻ റീജിയനൽ പ്രസിഡണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം : ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിന്റെ (ഒഐസിസി യൂഎസ്‍എ)…