അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ കാൽഗറിയിലെ രണ്ട് വനിതകളെ ആദരിച്ചു – ജോസഫ് ജോൺ കാൽഗറി

കാൽഗറി: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് 8-ന് കാൽഗറിയിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ രണ്ട് വനിതകളെ ആദരിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മീഡിയ…