പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. ഫോര്‍ യു ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി

തിരുവനന്തപുരം: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അറിയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്പ് പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. ഫോര്‍ യു…