പെൻഷൻ അനുവദിക്കണം

                  തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അറുപതുവയസ്സു പൂർത്തിയായ എല്ലാവരും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനർഹരാണെങ്കിലും, 60 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ വൈദികരേയും,