മാധ്യമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പിണറായിസം – ജെയിംസ് കൂടൽ , ചെയർമാൻ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് യൂ എസ് എ

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാംതൂണായ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കില്‍ ഭരണവര്‍ഗം കാട്ടുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും നടന്നു കൂടാനാകാത്തതാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ്…