പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ വെബ്ബിനാർ” കോവിടാനന്തര പ്രവാസം, പ്രതീക്ഷകളും, പ്രതിസന്ധികളും”ജൂലൈ 2 നു

ന്യൂയോർക് :ന്യൂയോർക് ആസ്ഥാനമായി ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ഗ്ലോബൽമ്മിറ്റി കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ PMF Talk with Leaders എന്ന…