പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ഖത്തർ യൂണിറ്റ് ഔപചാരിക ഉൽഘടനം നിർവഹിച്ചു

ഖത്തർ : പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (പി എം എഫ് ) എന്ന ആഗോള മലയാളി സംഘടന ഖത്തറിൽ പുനഃ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ…