പ്രൊഫഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്റ്സ് സമ്മിറ്റ് കൊച്ചിയില്‍

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സമ്മേളനം. കൊച്ചി: പ്രൊഫഷനല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമായ പ്രൊഫഷനല്‍…