മഴ : തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ജാഗ്രതയിൽ

മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടിയുടെയും ആന്റണി രാജുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. മഴ : തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ജാഗ്രതയിൽ, മന്ത്രിമാരായ…