തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം: സഹജ കോള്‍ സെന്റർ

മികവോടെ മുന്നോട്ട്: 82 പരാതികള്‍ തൊഴില്‍ വകുപ്പിന് കൈമാറും* ടോൾ ഫ്രീ : 180042555215 തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിഗണന നല്‍കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്‌ കേരളം. അത്തരത്തില്‍ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍, വിവേചനം, തൊഴിലാളികള്‍ക്കുളള ഇരിപ്പിട സൗകര്യങ്ങള്‍... Read more »