തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം: സഹജ കോള്‍ സെന്റർ

മികവോടെ മുന്നോട്ട്: 82 പരാതികള്‍ തൊഴില്‍ വകുപ്പിന് കൈമാറും* ടോൾ ഫ്രീ : 180042555215 തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിഗണന നല്‍കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍…