ഗർഭച്ഛിദ്രം തടയുന്നതിനുള്ള ബിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹൗസ് അംഗീകരിച്ചു

വാഷിംഗ്ടൺ : ഗർഭച്ഛിദ്രം തടയുന്നതിനുള്ള ബിൽ ജനുവരി 12 നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹൗസ് അംഗീകരിച്ചു . ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ജനിച്ച…