1.44 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് റബ്ബര്‍ ഫാക്ടറി- വെറ്റക്കാരന്‍ റോഡ് വരുന്നു

നിര്‍മാണം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുആലപ്പുഴ: അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ റബ്ബര്‍ ഫാക്ടറി- വെറ്റക്കാരന്‍ റോഡിന്റെ(ആലി മുഹമ്മദ് റോഡ്) നിര്‍മാണം കൃഷി…