ഗ്രാമഭംഗി വിളിച്ചോതി ടൂറിസം വകുപ്പ്

ഗ്രാമഭംഗി വിളിച്ചോതി ടൂറിസം വകുപ്പ് രണ്ടാം പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷത്തിന് ഭാഗമായ എന്റെ കേരളം പ്രദര്‍ശന വിപണന…