ശ്രീ. രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നൽകിയ മറുപടി

ചോദ്യം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മാനസിക സംഘര്‍ഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്താനും…