ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ പി. ജി., പി. ജി. ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം

അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 20. പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മെയ് എട്ടിന് തുടങ്ങും. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ മുഖ്യക്യാമ്പസിലും വിവിധ പ്രാദേശിക…

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ പി. ജി., പി. ജി. ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം

അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 20 വരെ നീട്ടി; പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കും. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ മുഖ്യക്യാമ്പസിലും…