ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സ‍ർവ്വകലാശാല ജൻഡർ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പോളിസി 2023 സമർപ്പിച്ചു

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ ദാഷായണി വേലായുധൻ സെന്റർ ഫോർ വിമൻ സ്റ്റഡീസിന്റെയും ഇന്റേണൽ കംപ്ലയിന്റ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം…