സ്റ്റെം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

കൊച്ചി: വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങള്‍ക്കും സാംസ്‌കാരിക ബന്ധങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള യുകെയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്‍സില്‍, സ്റ്റെമിലെ വനിതകള്‍ക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്‍സില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളുടെ…