കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്തു

ആലപ്പുഴ: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പലിശ രഹിത വായ്പാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം നഗരസഭയിലെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സബ്‌സിഡി തുകയായ 28.26 ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. വിതരണോദ്ഘാടനം കായംകുളം നഗരസഭാധ്യക്ഷ പി. ശശികല നിർവഹിച്ചു. സബ്സിഡിയുടെ ആദ്യ ഗഡുവായി നഗരസഭ പരിധിയിലെ ഈസ്റ്റ് സി.ഡി.എസിലെ... Read more »