2022 മിസ്സ് അമേരിക്കാ കിരീടം അലാസ്‌കയിൽ നിന്നുള്ള എമ്മാ ബ്രോയ്‌ൽസിനു

കണക്റ്റിക്കട്ട് ∙ 2022 മിസ്സ് അമേരിക്കാ കിരീടം അലാസ്‌കയിൽ നിന്നുള്ള സുന്ദരി എമ്മാ ബ്രോയ്‌ൽസ്‌ കരസ്ഥമാക്കി.കണക്റ്റിക്കട്ട് മൊഹിഗൻ സൺ കാസിനോയിൽ ഡിസംബർ 16 ന് നടന്ന സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ ലീഡര്ഷിപ് ,ടാലന്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിനെ വിലയിരുത്തി കാണികളുടെ പ്രശംസ നേടിയതാണ് മിസ്സ് അമേരിക്ക... Read more »