ശരീരം തന്നെ സൗന്ദര്യം; വിപിൻ ചാക്കോ മിസ്റ്റർ മണപ്പുറം

തൃശൂർ: ഈ വർഷത്തെ മിസ്റ്റർ മണപ്പുറം ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ വിപിൻ ചാക്കോ വിജയിയായി. മണപ്പുറം സരോജിനി പദ്മനാഭൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച്…