സാക്രമെന്റോയിലെ ക്രിസ്മസ് ഒത്തുചേരല്‍ അവിസ്മരണീയമായി

സാക്രമെന്റോ: സാക്രമെന്റോയിലെ മലയാളികള്‍ ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര സംഗമം ആഘോഷകരമായി നടത്തി. മാറിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരു ഓണ്‍സൈറ്റ് ഒത്തുകൂടലിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കിയപ്പോള്‍ അത് പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സര്‍ഗം കമ്മിറ്റിക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. കാരണം കോവിഡിന്റെ പാരമ്യഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒന്നു രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളം ഒത്തുകൂടലും... Read more »

സാക്രമെന്റോയിലെ ക്രിസ്മസ് ഒത്തുചേരല്‍ അവിസ്മരണീയമായി

സാക്രമെന്റോ: സാക്രമെന്റോയിലെ മലയാളികള്‍ ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര സംഗമം ആഘോഷകരമായി നടത്തി. മാറിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരു ഓണ്‍സൈറ്റ് ഒത്തുകൂടലിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കിയപ്പോള്‍ അത് പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സര്‍ഗം കമ്മിറ്റിക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. കാരണം കോവിഡിന്റെ പാരമ്യഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒന്നു രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളം ഒത്തുകൂടലും... Read more »