”സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം” കുടുംബ വർഷ പ്രോഗ്രാം

”സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം”  കോൺഫറൻസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ സീറോ മലബാർ രൂപതയിൽ 2021 ജുലൈ 24 ശനിയാഴ്ച 6 മണിക്ക് 2021 മാർച്ച്…