വനിതാ പോലീസ് സംഗമത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കും : മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

പോലീസിലെ വിവിധ റാങ്കുകളിൽ ഉളളവർക്ക് പറയാനുളള കാര്യങ്ങൾ കൂടി കേട്ട് തയ്യാറാക്കിയ സംസ്ഥാനതല വനിതാ പോലീസ് സംഗമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷ്മതല നയരൂപീകരണത്തിന്…