കേരള പൊലീസിൻ്റെ സേവന മുഖം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി

കണ്ണൂർ: നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും തണലാവുന്ന വിധം സേവനോൻമുഖ ജനകീയസേനയാക്കി കേരളാ പൊലീസിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി…