മുപ്പത്തെട്ടാമത് പി.സി.എന്‍.എ.കെ 2023 ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍ ജൂലൈ 2 വരെ പെന്‍സില്‍വേനിയായില്‍

അറ്റ്‌ലാന്റ: കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാറ്റിവക്കേണ്ടിവന്ന 38-ാമത് പി.സി.എന്‍.എ.കെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് 2023 ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍ ജൂലൈ 2 വരെ…