കൗമാരക്കാർക്ക് 60 മിനിറ്റ് പ്രതിദിന സ്‌ക്രീൻ സമയ പരിധി നിശ്ചയിച് ടിക് ടോക്

ന്യൂയോർക് : ടിക് ടോക് സ്ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും യുവ ഉപയോക്താക്കളുടെ ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പുതിയ ഫീച്ചറുകളുടെ ഒരു ബാച്ച്…