തീരപ്രദേശത്ത് ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാൻ ടൈറ്റാനിയം 25 സെന്റ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകും

ടൈറ്റാനിയം ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിൽനിന്ന് രണ്ടാംഘട്ട ധനസഹായം 1.20 കോടി കൈമാറി. തീരപ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാനായി ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ…