യു.ഡി എഫ് എം എൽ എ മാരെ വാച്ച് ആൻറ്വാർഡ് കൈയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തെ കുറിച്ച്സ മഗ്രഅന്വേഷണം വേണം – ചെന്നിത്തല

തിരു: നിയമസഭയിൽ UDF – MLA മാരെ വാച്ച് ആൻറ് വാർഡ് കൈയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തെ രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ…