വയോമിത്രം: 65 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആരോഗ്യപരിരക്ഷ

മികവോടെ മുന്നോട്ട് : 38 95 യൂണിറ്റുകൾ; 2,78,623 പേര്‍ അംഗങ്ങൾ* ചെലവഴിച്ചത് 39 കോടിയോളം രൂപ. 95 യൂണിറ്റുകൾ; 2,78,623 പേര്‍ അംഗങ്ങൾ* ചെലവഴിച്ചത് 39 കോടിയോളം രൂപ സംസ്ഥാനത്തെ നഗരസഭകളുമായി ചേര്‍ന്ന് 65 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുളള മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് മൊബൈല്‍... Read more »