എയിംസ് കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂർണ സജ്ജമാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിപറഞ്ഞു.

ഇരിവേരി സിഎച്ച്‌സി കെട്ടിട സമുച്ചയം പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കണ്ണൂർ: നമ്മുടെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട എയിംസ് എന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മാറ്റം അനിവാര്യമായതിനാൽ, കേരളത്തിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് എങ്കിലും കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ എല്ലാ രീതിയിലും... Read more »