ഫയർ ഫോഴ്സ് മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി വെയ്ക്കിൾസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *