നിയമസഭാ സമിതി യോഗം 11ന്

Spread the love

കേരള നിയമസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021-23) മെയ് 11നു രാവിലെ 10ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ യോഗം ചേരും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ ഗ്രമപഞ്ചായത്തിലെ ഫ്രഷ്കട്ട് എന്ന കോഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ചും കോട്ടൂളി തണ്ണീർ തടാകം, തുഷാരഗിരി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സംരംക്ഷണം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള നിവേദനങ്ങളിന്മേൽ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. യോഗാനന്തരം കോട്ടൂളി തണ്ണീർ തടാകം, കട്ടിപ്പാറ ഫ്രഷ്കട്ട് കോഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, തുഷാരഗിരി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നിവ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *