സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലഃ പരീക്ഷ തീയതികളിൽ മാറ്റം

Spread the love

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ ഒന്നും, നാലും സെമസ്റ്റർ ബി. എ., രണ്ടും നാലും സെമസ്റ്റർ എം. എ. പരീക്ഷകളുടെ തീയതികളിൽ മാറ്റമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കുക.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം. 9447123075

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *