100 സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല പട്ടയമേളയും പാലക്കാട്‌ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

Spread the love

100 സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ജില്ലാതല പട്ടയമേളയും പാലക്കാട്‌ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *