രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് തവണ $50,000 ഡോളർ സമ്മാനം – പി പി ചെറിയാൻ

Spread the love

മേരിലാൻഡ് : ഹാനോവറിൽ നിന്നുള്ള 53-കാരനു സ്ക്രാച്ച് ഓഫ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് തവണ $50,000 ഡോളർ സമ്മാനം.

നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി സ്ഥിരമായി മേരിലാൻഡിലേക്ക് എത്തിയിരുന്ന ഇയ്യാൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം അപ്പർകോയിലെ ഹൈസ് #114 ൽ നിർത്തി $50,000 ക്യാഷ് സ്ക്രാച്ച്-ഓഫ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി.
“ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നു, ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലിരുന്നോ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയോ,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “എന്റെ എല്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഭാഗ്യവും മേരിലാൻഡിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.”

മേരിലാൻഡ് ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് 1 മില്യൺ ഡോളറിലധികം സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയ വ്യക്തി, ഒരു മാസം മുമ്പ് അതേ $20 സ്ക്രാച്ച്-ഓഫ് ഗെയിമിൽ നിന്ന് $50,000 നേടിയിരുന്നു.തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സമ്മാനം തന്റെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിജയി പറഞ്ഞു.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *